Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Pilot Religieus Erfgoed

Motie Pilot Religieus Erfgoed

De gemeenteraad van Oss in zijn openbare vergadering van 4 oktober 2018 bijeen;
Constaterende dat:
• De gemeente Oss inmiddels steeds bekender wordt om de hoeveelheid religieus erfgoed en mede daarom afgelopen week specifiek aandacht kreeg in het betoog van Minister Engelshoven over het beschermen van religieus erfgoed;
• Dat de exploitatie van dit erfgoed onder steeds grotere druk staat met als risico dat in de komende jaren een deel hiervan in onze gemeente Oss te maken zal krijgen met financiële problemen en/of leegstand;
• Dat dit erfgoed onderdeel is van “het verhaal van Oss” en dat de betrokkenheid van inwoners bij het behoud veel breder leeft dan alleen bij kerkgangers ;
• Oss een aantal weken geleden is gekozen als één van de zes gemeenten die mee mogen doen aan de landelijke pilot ‘Religieus Erfgoed’.
Overwegende dat:
• Op dit moment er geen met stakeholders gecoördineerde aanpak is gericht op zoveel mogelijk behoud van dit erfgoed voor huidige en toekomstige generaties;
• Dat voor religieus erfgoed vanwege de verschillen in opgaven, eigenaarschap, exploitatieproblemen, herbestemmingsvraagstukken en de immateriële waarde voor de gemeente en haar inwoners een georganiseerde aanpak met een regierol, om te komen tot een ‘Osse visie Religieus Erfgoed’ van de gemeente noodzakelijk is;
• Er overheidsmiddelen beschikbaar komen uit de pilot en landelijke fondsen;
• Ondersteuning mogelijk is van Vereniging Nederlandse Gemeenten;
• Er aandacht is van de Technische Universiteit Eindhoven om een samenwerking te overwegen op het gebied van religieus erfgoed voor onze gemeente Oss.
Draagt het college op:
1) De pilot te vertalen naar een ‘Osse visie religieus erfgoed” met een plan van aanpak vast te stellen door de gemeenteraad
2) Dit raadsbesluit te hebben vastgesteld voordat de begroting 2020 wordt vastgesteld zodat eventuele financiële consequenties van de uitkomst daarvan kunnen worden meegewogen.

Fractie CDA Oss Fractie D66 Oss Fractie VVD
Sidney van den Bergh Henriette Renders Henk Wijnstekers
fractie LOF Fractie SP Fractie VDG
Gé Wagemakers Janneke van der Leest Hans Boerboom

Gepubliceerd op 16-10-2018 - Laatst gewijzigd op 16-10-2018