Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Mestverwerking Lokaal

 

 

 


Motie: Mestverwerking Lokaal

Constaterende:

 • 14 november 2018 er een AO plaatsvindt van de commissie Landbouw en klimaat
  waarin de voortgang van het klimaatakkoord en de transitie-agenda Biomassa en
  Voedsel worden besproken. Er wordt in dit overleg een duidelijke koppeling gemaakt
  met de circulaire economie.
 • Onderdeel van de strategische doelen van deze transitie-agenda is een vergaande
  sluiting van nutriënten-kringlopen op een geografisch schaalniveau dat zo klein
  mogelijk en zo groot als nodig is. In de doelen staat letterlijk:
  “ lokale sluiting van kringlopen door hergebruik van nutriëntrijke reststromen”
 • Door landelijk beleid de veestapel de komende jaren drastisch wordt verkleind, en het mestoverschot dus
  tijdelijk van aard is, maar nog steeds substantieel is.
 • Grootschalige mestverwerking gepaard gaat met een groot aantal vervoersbewegingen.
 • Grootschalige mestverwerking geen duurzame oplossing is, daar de veestapel op termijn zal krimpen.

Overwegende:

 • Op 14 september de GS van Noord Brabant een keuze heeft gemaakt voor
  grootschalige mestverwerking.
 • Grootschalige mestverwerking ook een onderwerp is dat speelt in overige provincies.
 • Op 14 november er in de Tweede Kamer een AO plaatsvind waarin over
  duurzame landbouw en de voorliggende vraagstukken wordt gesproken.

  Verzoekt de Tweede kamer fractie om :
 1. In het beleid op te nemen dat gestreefd wordt naar een kringloop die “zo klein is als mogelijk en zo groot als technisch noodzakelijk”.
 2. Te erkennen dat grootschalige mestverwerking geen oplossing is

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de afdeling D66 regio Maashorst

Gepubliceerd op 27-09-2018 - Laatst gewijzigd op 28-09-2018