Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie De Bongerd moet blijven

Motie: Bongerd moet Blijven

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 4 oktober 2018,

Constaterende dat:
* Den Bongerd na dit schooljaar haar deuren moet sluiten;
* dit in gang gezet is vanwege de invoering van Passend Onderwijs;
* een ruime meerderheid van de docenten zegt leerlingen met een hulpvraag onvoldoende zorg te kunnen bieden;
het Passend Onderwijs ook landelijk in opspraak is;
* leerlingen van Den Bongerd extra kwetsbaar zijn vanwege een pestverleden, een moeilijke thuissituatie of een
stoornis hebben als ADHD of autisme;
* de JGZ lange wachtlijsten kent, waardoor juist de zorg en begeleiding op school optimaal moet zijn;

Overwegende dat:
* een aantal leerlingen gebaat zal zijn met de invoering van koersklassen;
* maar dat er ook een aantal leerlingen is dat het niet zal gaan redden in de koersklassen; met thuiszitten, toch een
verwijzing naar het speciaal onderwijs of een onderwijsinstelling buiten Oss tot gevolg;

Verzoekt het College:
* al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat het concept Den Bongerd, desnoods in afgeslankte vorm,
behouden blijft op een kleinschalige locatie.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de SP, Namens D66,
Jan van Kreij Frans Molenkamp Margrit van Buel

Gepubliceerd op 16-10-2018 - Laatst gewijzigd op 16-10-2018