Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 mei 2020

Motie onderzoek relatie luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen

MOTIE: Onderzoek relatie luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen.

De gemeenteraad van Oss in vergadering bijeen op donderdag 4 juni 2020.

Overwegende dat:
• De heersende coronavirus-pandemie veel leed heeft veroorzaakt;
• Er in Oost-Brabant veel onrust en wantrouwen bestaat over de luchtkwaliteit en
luchtwegaandoeningen;
• Er een verband wordt verondersteld tussen de luchtkwaliteit in Oost-Brabant en de
intensiteit en het verloop van de coronavirus-infecties in die regio;

Constaterende dat:
• Een slechte luchtkwaliteit leidt tot luchtwegklachten;
• Er een relatie is tussen veehouderij en luchtwegklachten;
• Er in regio’s als Oost-Brabant met een relatieve hoge uitstoot van ammoniak en
stikstof- en zwaveldioxide verhoogde ultrafijnstofconcentraties zijn;
• Ultrafijnstof in de diepere luchtwegen een ongewenste immuunrespons kan
induceren;
• Er in Oost-Brabant relatief veel luchtwegaandoeningen voorkomen;
• De omvang en de gevolgen van de coronavirus epidemie in Oost-Brabant groter zijn
dan in andere regio’s in Nederland. Spreekt uit dat:
• De inwoners van Oss en de rest van Oost-Brabant recht hebben op een gezonde en veilige       leefomgeving;
• Er een oproep wordt gedaan aan de gemeenteraden in de regio Oost-Brabant om samen met de     gemeenteraad van Oss de landelijke volksvertegenwoordiging en de landelijke overheid op te roepen om een diepgaand en zorgvuldig onderzoek te doen naar de relatie tussen luchtkwaliteit en het verloop van infectieziekten, in het bijzonder coronavirus infecties;
• Voor de zomer van 2020 namens de deelnemende gemeente deze oproep te verzenden;
• De Raadsgriffie opdracht geven deze oproep uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de SP, namens de fractie van D66

Jan Zoll              Frans Molenkamp