Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

Begroting 2019 – 2022

Behandeling Programmabegroting 2019 – 2022

De marathon van de begrotingsbehandeling zit er weer op.

We hebben weer een stevige bijdrage geleverd met wisselend succes.

 

De fractie van D66 Oss stemde uiteindelijk tegen de begroting om onderstaande redenen

–          Er is weinig concreetheid over de Lievekamp

–          Te weinig cultuur opgenomen in de begroting,

–          De OZB-verhoging waar geen plan onder ligt,

–          Onvoldoende aandacht voor toerisme in de begroting,

De fractie van D66 Oss diende 7 moties en amendementen in en bereidde er 4 samen voor met andere fracties.

 1. Nota reserves

Het belangrijkste amendement is door de raad niet begrepen en geeft de wethouder vrijheid van handelen om het budget vrijelijk te besteden zowel in de pit of de flexibele schil of in 2e instantie daarbuiten.
Een gemiste kans van de raad over haar budgetrecht.
Amendement D66 Nota Reserves Investeringsfonds stadshart Besluit Verworpen
(Voor: D66, SP, Tegen: VDG, CDA, VVD, Beter Oss, GroenLinks, PvdA, LOF )

 1. Toerisme

Toerisme blijkt nog steeds een dood paard te zijn.
Een nieuwe poging om Oss op de kaart te zetten is opnieuw mislukt. We wachten nu op ons initiatief voorstel te kunnen bespreken in de commissie.
Amendement D66 Toeristische recreatie Besluit Verworpen.
(Voor: D66, Tegen: SP, VDG, CDA, VVD, Beter Oss, GroenLinks, PvdA, LOF )

 1. Cultuurfonds

Cultuurfonds komt langzaam tussen de oren van deze raad.
Geen geld voor mensen besteden aan stenen.
Amendement D66 SP PvdA invulling cultuurfonds Besluit Unaniem aangenomen.

 1. Cultuur in Voortgezet Onderwijs

Ook cultuur in het voortgezet onderwijs krijgt een kans.
Amendement D66 PvdA instellen van een innovatiepot VO tbv cultuureducatie leerlingen VO.
Besluit Aangenomen (Voor:  Beter Oss, SP, CDA, PvdA, GroenLinks, VDG, D66, Tegen: LOF, VVD )

 1. AED’s samen met het CDA

Een goede stap voor de bereikbaarheid en kostendekking voor de stichting Hart voor Oss.
Het met CDA voorbereide amendement werd unaniem aangenomen.
Amendement CDA D66 VDG VVD Beter Oss SP PvdA GroenLinks LOF uitvoering Hart Veilig Oss Besluit
Unaniem aangenomen

 1. Motie werkervaringsplaats Schadewijk

Om een structurele bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in de wijk Schadewijk is dit een serieuze poging om vroegtijdig kinderen met werk in aanraking te laten komen.
Aangenomen (Voor: VDG, D66, LOF, VVD, GroenLinks, CDA, Beter Oss, Tegen: SP, PvdA )

 1. Binnen-buitensport

We gaan verder op zoek naar de verschillen tussen de investeringen in de binnen- en buitensport.
Tevens zullen we voor Turnoss een aparte motie maken voor de raad van 15 november
Motie D66 Investeren in binnensport Besluit Verworpen (Voor: D66, PvdA, Tegen: SP, VDG, CDA, VVD, Beter Oss, GroenLinks, LOF )

 1. Motie Luiers

Ingetrokken omdat er in Q1 van 2019 de verwerker in Nijmegen start en dat er dan ook bekend is waar de inzameling aan moet voldoen. De wethouder wel meegegeven dat ook meteen te schakelen en uit te voeren.

 1. Motie Oss innoveert samen met de SP

Goede projecten verdienen en structurele bijdrage.
Motie PvdA SP VVD D66 Oss innoveert Besluit Unaniem aangenomen.

 1. Zwemdiploma’s samen met de SP

Een voucher en de Osse raad gaan niet samen.
Verworpen (Voor: SP, D66 Tegen: PvdA, Beter Oss, CDA, VVD, GroenLinks, LOF, VDG)

 1. Motie diversiteit samen met SP

Verworpen (Voor: SP, D66, GroenLinks, PvdA, LOF, Tegen: VDG, VVD, CDA, Beter Oss )

 1. Gelijke behandeling samen met de SP

Het verschil in de subsidie vooral bij de muziekverenigingen in de voormalige gemeente Lith
(Hoofdelijke stemming: Voor: 15 Tegen: 22).

We gaan de komende periode verder op de thema’s

–          Toerisme

–          Gelijkheid binnen- en buitensport

–          Investeringen in het centrum / raadhuislaan

–          Snelheid in duurzaamheid

–          Geen mestfabriek in Oss

Als er nu thema’s zijn die je aanspreken kom dan gerust naar de fractie.

Elke dinsdag om 19.30 uur in het gemeentehuis van Oss.

Tot dan?